امنیت شغلی کارگران ۲۹ روزه شد

شرایط نامناسب فضای کسب و کار در کشور و نبود چشم انداز مناسب باعث ۲۹روزه شدن امنیت شغلی کارگران شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات