مدیریت ساخت و توسعه راه های استان اصفهان:

عدم اعتبار مالی سال 94 مانع اتمام پروژه های عمرانی شد

امیر خوانی گفت: قطعا با واریز اعتبارات پروژه های عمرانی طی سال 95 قسمت باقی مانده جاده هرند به کوهپایه در مسیر تکمیل قرار می گیرد.

آخرین اخبار