رئيس دفتر تحقيقات کاربردي فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت:

پليس زن گردشگري به میدان می آید

رئيس دفتر تحقيقات کاربردي فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: به منظور ارائه خدمات بهتر به گردشگران زن خارجي يک کارشناس انتظامي خانم مسلط به زبان خارجه را در کيوسک پليس گردشگري مستقر کردیم.

آخرین اخبار