عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد:

آخرین بررسی‌های کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حادثه اسیدپاشی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: پیرامون حادثه اسیدپاشی برای اصفهان جوسازی کردند زیرا اصفهانی‌ها برای حیثیت خود خیلی ارزش قائل هستند و هر کسی که این جرم را مرتکب شده، اصفهانی نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد

بررسی حادثه اسیدپاشی اصفهان در کمیسیون امنیت ملی مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ابعاد مختلف اسیدپاشی در اصفهان در سطح جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد بحث قرار گرفت.

آخرین اخبار