نیم نگاهی به خشکسالی شرق اصفهان:

امضای کشاورزان شرق اصفهان پای طوماری که به دست رهبر می رسد

با تداوم خشکسالی و مشکلات مربوطه، مردم شهر هرند در اقدامی با آماده کردن طوماری که به دست مقام معظم رهبری خواهد رسید، پای این نوشته را امضا کردند.

آخرین اخبار