درد و دل یک انقلابی جوان

مباد امریکای از ریشه گندیده را مایه وجاهت شویم!

عشق امریکا، پا دادن ایران در این عرصه نفوذ و حضور است و به فرموده پیرمان، امریکا به دنبال احیای وجاهت و آبروست که به دنبال ما لحظه به لحظه آمده است و مباد که ما مایه وجاهت این نظام از ریشه گندیده شویم که ما یا نمی فهمیم یا خودمان را به نفهمی ژرف زده ایم

آخرین اخبار

تبلیغات