معاون وزیر راه و شهرسازی

بسته های تشویقی مردم را به سمت توسعه شهر سوق می دهد/ نگاه مسئولان بالادستی به اصفهان رفع سریع مسائل ملی و منطقه ای آن است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اقدامات مدیریت شهری اصفهان هم افزایی مردم و مسئولان شهری را به دنبال داشته است.

آخرین اخبار