بینش مطهراصفهان برگزار می کند:

همایش یک روزه ولایت فقیه؛ امتدادِ امام

برگزاری این همایش با سبک مذکور در سطح استان تهران، باعث ایجاد موج شگرفی در بین اساتید ودانشجویان شرکت کننده ، گردید. از این رو مجمع بینش مطهر بر آن شد تا برای اولین بار چنین همایشی را در سطح استان اصفهان برگزار نماید.

آخرین اخبار

تبلیغات