امام جمعه ورزنه در جمع مردم روستای سهران:

مسئولین به داد کشاورزان محروم شرق اصفهان برسند

امام جمعه ورزنه گفت: مردم شرق اصفهان بخصوص بخش بن رود مشکل معشیت دارند در زمانی این مردم زکات بده بوده و بزرگترین کارهای خیر را از نظر هزینه ای مدیریت می کردند اما امروز به واسطه بی آبی و بعضی کارشناسی های غلط در توزیع آب به نان شب محتاج شده اند.

آخرین اخبار

تبلیغات