مسئول امور اوقافی اداره بخش بن رود:

امامزادگان قطب فرهنگی مهم در شرق اصفهان هستند

مسئول امور اوقافی اداره بخش بن رود گفت: هفته وقف فرصت مناسبی جهت تبلیغ و ترویج وقف می باشد.

آخرین اخبار