سرپرست اداره اوقاف جلگه و جرقویه:

اجرای عملیات عمرانی امامزاده حیدر هرند همکاری جمعی را میطلبد

جلسه ای به منظور اجرای طرح جامع آستان مقدس شاهزاده حیدر(ع) هرند در محل امامزاده برگزار گردید.

آخرین اخبار