به همت سپاه انجام شد:

افتتاح اولین باشگاه شهدای تیمیارت در بین هیاهوی مشکلات روستا

بعد از انتظار جوانان روستای تیمیارت که به حق با توجه به آمار بالای شهدای روستا توجه چندانی به آن نشده است، ربان افتتاح باشگاه شهدای تیمیارت چیده شد.

آخرین اخبار