استاد حوزه در افتتاح اولین دوره طرح فاطمه شناسی محمدآباد:

زندگی دوربرگردان ندارد/ عمر بزرگترین سرمایه زندگی هر فرد است

استاد حوزه و دانشگاه گفت: سرمایه گذاری بر روزی عمر را به گونه ای رقم بزنید که برایتان سود به بار آورد.

آخرین اخبار