برشی از کتاب «روزه دریچه‌ای به عالم معنا»:

برکات روزه چیست/روزه؛ گرسنگی یا بندگی

قلب روزه‌دار آنچنان اعضایش را در کنترل دارد که آن اعضاء به اعمال ناپاک نمی‌افتند، بنابراین دل انسان روزه‌دار بر اعضایش حاکم می‌شود، نه هوس او.

آخرین اخبار