معاون امور پيشگيری بهزیستی استان اصفهان:

اعتیاد 7 هزار دانش‌آموز اصفهانی/‌ناامیدی علت اصلی اعتیاد جوانان و نوجوانان

معاون امور پيشگيری بهزیستی استان اصفهان گفت: یک درصد از کلیه دانش‌آموزان استان اصفهان معادل 7 هزار دانش‌آموز دچار اعتیاد هستند.

آخرین اخبار