نائب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان:

جوانان را قبل از ورود به گرداب اعتیاد دریابیم

نائب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اشتغال جوان را به نحوی قرار دهیم که برای پر کردن وقت ارزشمند ش به سمت قلیان و کشیدن های تفریحی مواد مخدر نرود و زمانی از خواب بیدار شویم که سخت مواد مخدر جوان ما را در بر گرفته است.

آخرین اخبار