مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

اعتبارات درمان اعتیاد در اصفهان چندین برابر بودجه پیشگیری است

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: بودجه و اعتبارات درمانی در حوزه مواد مخدر در استان اصفهان چندین برابر اعتبارات پیشگیری است.

آخرین اخبار