اعتقاد دولت به اقتصاد مقاومتی جدی نیست

این نگاه نیز نوعی عوام فریبی است که به نظر می رسد تلاش می کند اگر نتیجه ای حاصل نکردند بعد بگویند دیدید این راهبرد جواب نداد و بنابراین راهکار تعامل با دنیا و غرب تنها راه چاره گشایش اقتصاد است.

آخرین اخبار