در واکنش به پایین بودن نرخ کرایه انجام شد؛

اعتصاب 100 کامیون دار شرکت ره سازان کانال آب کشاورزی بخش بن رود/ عکس

اعتصاب 3 روزه بیش از 100کامیون دار کمپرسی شرکت ره سازان کانال آب کشاورزی بخش بن رود به پایین بودن نرخ کرایه انجام گرفت.

آخرین اخبار