اعتراضات بنزینی در چند شهر کشور/ راه کجی که بنزین روی پول مردم می ریزد

تجمعات اعتراضی به افزایش قیمت بنزین بعداز ظهر جمعه در چند شهر کشور صورت گرفت که برخی از این تجمعات با پادرمیانی مردم و پلیس پایان یافت.

آخرین اخبار