هجمه رسانه‌های بیگانه؛ اعتبار زدایی از شورای نگهبان و اصل انتخابات

هجمه تبلیغی رسانه های بیگانه درقبال انتخابات که در روزهای گذشته و با دستمایه بررسی صلاحیت ها معطوف به القاء انتخابات غیررقابتی در ایران و مشروعیت‌زدایی از عملکرد شورای نگهبان بود به مرور به سمت مشروعیت زدایی و اعتبار زدایی از اصل انتخابات سوق پیدا کرده است.

آخرین اخبار