استاندار اصفهان:

اعتبارنامه ۱۷ منتخب مجلس در اصفهان صادر شد

استاندار اصفهان گفت:‌ از ۲۰ منتخب اصفهان در مجلس شوری اسلامی تاکنون اعتبارنامه ۱۷ منتخب صادرشده و در ۲ حوزه نیز انتخابات به دور دوم کشیده شده است.

آخرین اخبار