یونسی: روحانی مجری قانون است نه اسلام!

جدیدترین “اظهارات نسنجیده”آقای مشاور/ عزمی که برای مقابله با یونسی جزم نیست

مماشات بیش از اندازه دولت با یونسی هیچ گونه توجیه منطقی و دلیل عقلی نداشته است و دولت باید به این نکته توجه کند که این اظهارات نسنجیده روزی گریبان دولت را هم گرفته و ممکن است حاشیه های زیادی برای دولت اینجاد کند.

آخرین اخبار