مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان خبر داد

اسکن 8 میلیون سند هویتی در ثبت احوال استان اصفهان

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: 8 میلیون سند هویتی از شهروندان در ثبت احوال استان اصفهان ثبت شده است.

آخرین اخبار