شهر پایدار بر پایه مدیریت شهری اطلاعات محور تحقق می یابد

اصفهان شهر دانش محورمی شود

در سال های اخیر بسیاری از تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها در زمینه مسائل شهری به دلیل فقدان مطالعه دقیق و همچنین ناهماهنگی با شرایط موجود خسارات اقتصادی و آسیب های اجتماعی فراوانی به همراه داشته است.

آخرین اخبار