مسائل و مشکلات اصناف شهر هرند به روی میز گذاشته شد

رییس شورای شهر هرند در حضور اصناف شهر گفت: متصدیان واحد صنفی نسبت به تکریم ارباب رجوع همراه با عدالت و انصاف توجه ویِژه ای داشته باشند چرا که حلقه ی ارتباطی مردم و اقتصاد اصناف است.

آخرین اخبار