استاندار اصفهان:

اگر شهرداری نگاه درآمدی به کمیسیون ماده صد دارد باید استعفا دهد

استاندار اصفهان گفت: شهرداران باید ضامن اجرای ضوابط باشند و اگرشهرداری اعتقاد به داشتن نگاه درآمدی به کمیسیون ماده صد دارد باید استعفا دهد و چنین فرد با این دیدگاه نمی تواند شهردار ما باشد.

آخرین اخبار