گمانه زنی در باب استراتژیهای آتی اصلاحات؛

اصلاح طلبان در مجلس دهم به دنبال چه خواهند بود؟

به طور قطع وزن اصلاح طلبان و دولتی ها در مجلس دهم آنقدر نیست که بتوانند کنش گری های ساختارشکنانه شبیه مجلس ششم داشته باشند اما برای تداوم سیاست های خود در برجام ۲ ناگزیرند چنین رویکردی را به شکل خفیف تر دنبال کنند.

آخرین اخبار