معاون جهاد کشاورزی اصفهان:

توسعه سیستم‌های نوین آبیاری اولویت جهاد کشاورزی اصفهان است

معاون توسعه و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: با توجه به شرایط خشکسالی موجود توسعه سیستم‌های نوین آبیاری در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان قرار دارد.

آخرین اخبار