رابطه جاري بودن و خشك بودن زاينده رود با حضور مسافر

طرح/ “به اصفهان رو” يا “از اصفهان رو”…

«اصفهان به زنده رودش زنده است»،‌جمله اي كه بارها آن را شنيده ايم و خط بين خشك و جاري بودن زاينده رود را به وضوح نشان مي دهد.

آخرین اخبار