آثار تاریخی جرقویه سفلی

راه نجات آثار تاریخی محمد آباد جرقویه در احیای آنهاست

بخشدار جرقویه سفلی گفت: تنها راه نجات آثار تاریخی در بخش جرقویه سفلی ترغیب بخش خصوصی برای همکاری در جهت تامین اعتبار می باشد.

فال گوش از شورای شهر اصفهان

آخرین اخبار از ۹ گزینه شهرداری اصفهان

طبق شنیده های کاملا موثق از صحن جلسات شورای شهر اصفهان امروز بررسی 9 گزینه شهرداری اصفهان پس از 4 روز حضور در شورای شهر اصفهان و ارائه برنامه ها خود امروز به پایان می رسد.

آخرین اخبار