نقد و نظر/

ابهام در مسائل مربوط به زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه

برنامه ششم توسعه در حالی به مجلس ارائه شد که نسبت به مسائل مربوط به زن و خانواده بسیار ساکت و مبهم است.

آخرین اخبار