فرماندار اصفهان در مجمع بسیج شرق شهرستان اصفهان:

شهرستان اصفهان به ویژه منطقه شرق اصفهان نیازمند توجه ویژه است

فرماندار اصفهان گفت: در طرح مسائل اقتصاد مقاومتی از حالت شعار گونه خارج شوید و به صحنه ی عمل آیید زیرا شهرستان اصفهان به ویژه منطقه شرق اصفهان نیازمند توجه ویژه است.

توزیع وپخش30هزارقطعه جوجه مرغ درورزنه

این طرح درراستای گسترش مشاغل خانگی با توزیع جوجه مرغ بومی دربین مردم شهرورزنه انجام شد.

آخرین اخبار