گزارشی از نگرانی زنان ورزنه ای برای تراش سنگ های قیمتی:

تراش سنگ های قیمتی به دست زنان قالی باف ورزنه/ ورزنه را قطب تراش سنگ های قیمتی کنیم

مدیر عامل شرکت الماس نشان آریا گفت: با ایجاد روحیه ی خودباوری به سمت تولید پایدار و ثروت با ثبات پیش می رویم.

عضو شورای ورزنه:

اشتغال بزرگترین دغدغه جوانان ورزنه ای می باشد

عضو شورای شهر ورزنه گفت: جوانان و مشکلات آنها کمتر دیده شده است و این در حالی است که خشکسالی بیکاری را به ارمغان آورد.

آخرین اخبار