امام جمعه ورزنه در جمع جانبازان بخش بن رود:

مسئولین دلسوزانه پیگیر ایجاد بندر خشک و جانمایی آن به صورت کارشناسی باشند

امام جمعه ورزنه گفت: با تمام توان و با همراهی مسئولین بخش پی گیر ایجاد بندرخشک خواهیم بود که انشاءالله به یاری خداوند متعال این امر انجام گیرد.

آخرین اخبار