امیرحسین نوروزی:

آب به مثابه نفت برای شرق اصفهان و راهکارهای اقتصاد مقاومتی

از آنجایی که معیشت و منبع درآمد ساکنان شرق اصفهان متکی بر کشاورزی و یا کارهای مرتبط با آن می باشد آب در این میان نقش اصلی را تعیین می کند.

پرداخت 190 ميليارد ريال تسهيلات به متقاضيان طرح هاي اقتصاد مقاومتي در اصفهان

مدير آموزش و اشتغال سازمان بسيج سازندگي اصفهان از پرداخت پرداخت 190 ميليارد ريال تسهيلات به متقاضيان طرح هاي اقتصاد مقاومتي خبر داد.

آخرین اخبار