والنتاین روز عشق خارجکی های باطل و فریبکار

در اینجا به ماجرای باطل عاشق پیشه ای می پردازیم که از شدت عجول بودن و بی صبری جان حقیرش را در راه حماقتی بس بزرگ از دست می دهد…

آخرین اخبار