معضل تا آسیب اجتماعی:

بازهم بگذریم…..

حتی طلاق با نوع معماری خانه ها و ساختمان ها و گذرها ارتباط دارد.این فقط بخشی از سخنانی بود که محمد حسین ریاحی استاد تاریخ و تمدن دانشگاه اصفهان سر کلاس روی آن دست گذاشت و یکسره تا آخر کلاس درباره مسائل اجتماعی و فرهنگی مختلف بود.

آخرین اخبار