خلیلی ورزنه:

ورزنه را در بحث گردشگری جزء اصفهان به حساب آوریم

راهنمای تخصصی طبیعت گردی بخش بن رود در راستای سال جدید و راهنمای مسافران نوروزی در رابطه با جاذبه های ورزنه گفت: ورزنه جاذبه های گردشگری بالایی برای بازدید عموم دارد و چه خوب است که شهرداری اصفهان در راستای معرفی این جاذبه ها به مسافرین اقدام کند.

آخرین اخبار