وزير دادگستري

رسانه‌هاي اصفهان بايد با كنترل موج خبري مانع ورود رسانه‌هاي بيگانه به واقعه اسيد‌‌پاشي مي‌شدند

در زمان وقوع حوادث اسيد پاشي، رسانه‌هاي اصفهان مي‌بايست با كنترل شرايط و جو رسانه‌اي مانع ورود رسانه‌هاي بيگانه به اين جريان مي‌شدند.

آخرین اخبار