شرح دعای سحر؛

اسم اعظم الهى هفتاد و سه حرف دارد

ذات اقدس الهى را اسم اعظمى است که هرگاه به آن اسم خوانده شود، درهاى بسته آسمان رحمت باز مى ‏شود. و اگر بر تنگناهاى درهاى زمین به آن اسم خوانده شود درهاى فرج گشوده مى گردد.

آخرین اخبار