امام جمعه شهر ورزنه:

کرامت یک خصلت و فضیلت اخلاقی بسیار خوبیست که در انسان های کریم وجود دارد

حجت الاسلام شامحمدی گفت: کرامت یک خصلت و فضیلت اخلاقی بسیار خوبی است که در انسان های کریم وجود دارد کریم کسی است که قبل از آنکه کسی پیش او طلب نیاز کند او را یار می کند

آخرین اخبار