آیا صلح در یمن در دسترس است؟

«اسماعیل ولد شیخ احمد» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن به تازگی و همزمان با مذاکرات صلح این کشور گفت که بیش از هر زمان دیگری به صلح یمن نزدیک هستیم. پرسش اینجا است که پایداری آتش بس و رسیدن به صلح در یمن با چه متغیرهایی همپیوند است؟

آخرین اخبار