نسخه‌ رهبر انقلاب برای جلوگیری از ترمیدور انقلاب اسلامی

ر سخنرانی‌های چند ماه اخیر رهبر انقلاب اسلامی، بسامد کلیدواژه‌هایی با بن‌مایه و مضمونِ «انقلاب» افزایش یافته است. این مفاهیم را می‌توان حول دو محور «اندیشه و تفکر انقلابی» (اسلام انقلابی) و «نیروها و جناح انقلابی» (انسان انقلابی و کنش‌های آن) تقسیم کرد. این سخنان را منظومه‌وار بخوانیم و به دلالت‌های عملی آن ملتزم باشیم. این مضامین اصلی‌ترین نیاز «انسان انقلاب» در نزاع ترمیدوری/تکاملی پیش‌روست.

نقدی بر اظهارات روحانی؛

آقای رئیس‌جمهور؛ «انقلاب اسلامی» یک «اسلام انقلابی» است

اسلامِ انقلاب اسلامی یک اسلام انقلابی است، همان‌قدر که سلب ماهیت اسلامی از انقلاب خطرناک است، سلب ماهیت انقلابی از اسلام نیز خطرآفرین است.

آخرین اخبار