پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران؛

شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی حق مسلم همه مردم است

بابگِن چاریان طی پیامی از مردم خواست تا با شرکت در انتخابات از حق مسلم خود استفاده کنند.

آخرین اخبار