مدیر کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان:

اول آبان بهترین زمان بازگشایی آب جهت کشت پاییز است

دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: بازگشایی آب جهت کشت پاییزه در ابتدای آبان در بالا بردن راندمان محصول به جهت پیش بودن کشت موثر است.

مدیر کانون خبرگان کشاورزی استان در گفتگو با اصفهان شرق

راهکار مشکلات کشاورزی اجرای مصوبات سفر وزیر نیروست

اسفندیار امینی گفت: خبرهای خوبی در راستای سفر وزیر نیرو به اصفهان مطرح شد که می توان توقف برداشت آب توسط بخش صنعت های آب بر را از جمله این مصوبات دانست.

آخرین اخبار