نامه کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان به رییس جمهور:

مصوبات شورای عالی آب توسط رئیس شورا نادیده گرفته شد

درد دل کشاورزان حقابه دار حوضه زاینده رود ( زکوة دهندگان دیروز و واجب الزکوة های امروز ) در نامه ای از سوی خبرگان کشاورزی استان اصفهان به محضر رییس جمهور رسید.

آخرین اخبار