شرق اصفهان در حمایت از کودکان غزه:

شعار” اسرائیل کودک کش، نابود باید گردد” در سراسر شرق اصفهان طنین انداز شد

نمازگزاران جمعه شرق اصفهان امروز با شعار” اسرائیل کودک کش، نابود باید گردد” خشم و انزجار خود را در برابر صهیونیسم جهانی نشان دادند.

آخرین اخبار