رئیس دادگستری کل اصفهان:

برای اجرای عدالت نباید دچار روزمرّگی شویم/ مردم از روی اضطرار به دستگاه قضایی پناه می آورند

رئیس دادگستری کل استان اصفهان گفت: دستگاه قضایی استان برای اجرای عدالت و جلب رضایت عمومی نباید دچار روزمرّگی و یکنواختی شود.

آخرین اخبار