بازخوانی اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران در حوزه اقتصاد

اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه ایران با توجه به خوى استکبارى و خصلت استیلاطلبى ایالات متحده و نیز با عنایت‏ به پیشینه بسیار خسارت‏بار ارتباط با این کشور، مانع از آن است که دولت و ملت ‏بزرگ ایران بخواهند درهاى رابطه را بر روى دولت امریکا به راحتی بگشایند

آخرین اخبار